Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravující nákup prostřednictvím stránek nakupztrhu.cz

Český um s.r.o., IČO 03180522, se sídlem Skalka u Doks 51, 472 01 Doksy, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34096, (dále jen „Český um“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a/nebo služeb na stránce www.nakupztrhu.cz (dále jen „VOP“).

Platné od 1. 1. 2023.

Tyto VOP jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“). Společnost Český um s.r.o. IČO: 03180522 DIČ: neplátce DPH se sídlem Skalka u Doks 51, 472 01 Doksy zapsaný v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 34096 korespondenční adresa: Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 kontaktní e-mail: weber@ceskyum.cz telefon: 602 893 049 www.severoceskefarmarsketrhy.czI. Úvodní ustanovení

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákupu zboží (dále jen „Smlouva“), uzavírané mezi Českým umem a kupujícím prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.nakupztrhu.cz (dále jen „nakupztrhu.cz“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace, kde hodlá kupující zakoupit u spolku Český um jím nabízené různé produkty a potraviny (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

V aktuální nabídce Zboží na nakupztrhu.cz mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

Pokud Český um nabízí zákazníkům jakoukoliv akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoliv ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Český um je oprávněn takovou akci kdykoliv zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Poté, co ji Zákazník s Českým umem uzavře, zůstane uložená u Českého umu a není Zákazníkovi přístupná.

Český um může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Český um informuje Zákazníky o změně VOP na nakupztrhu.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

Český um je oprávněn prodej Zboží na nakupztrhu.cz kdykoliv ukončit.

II. Uzavření Smlouvy

Český um na nakupztrhu.cz nabízí ke koupi Zboží (včetně uvedení jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit či si je vyzvednout na domluveném místě. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých, protože společnost Český um s.r.o. není plátce DPH.

Možnost uzavření Smlouvy s Českým umem za podmínek uvedených v nabídce na nakupztrhu.cz zůstává v platnosti po dobu uvedenou na nakupztrhu.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na nakupztrhu.cz.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Při registraci na nakupztrhu.cz a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na nakupztrhu.cz: Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na nakupztrhu.cz Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného Zboží.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „K objednávce“.

V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Zboží doručeno nebo kde si zboží vyzvedne (dále jen Výdejní místo), případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“). Informaci o aktuální minimální hodnotě Zboží v objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, jež do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Českému umu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Smlouva mezi Českým umem a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Český um neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

Český um je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

Český um Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, jež Zákazníkovi Zboží za Český um předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP prokáže svou totožnost.

Český um je oprávněn prověřit věk Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu Zboží dle čl. VII. VOP, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je Český um oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

Zákazník bere na vědomí, že Český um není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo podmínky užití stránky nakupztrhu.cz.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

 • je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
 • pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na stránce nakupztrhu.cz takové Zboží, u nějž je zákonnou podmínkou jeho zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let;
 • veškeré údaje, které poskytuje Českému umu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží;
 • se před zahájením užívání stránky nakupztrhu.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na stránce nakupztrhu.cz. Její změna je možná pouze ze strany Českého umu, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec Českého umu za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoliv jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné písemně nebo telefonicky nejpozději do 8:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. Objednávky se standardně doručují ve čtvrtek. V den doručení může Zákazník změnit se souhlasem Českého umu pouze čas a způsob doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

Marným doručením není dotčeno právo Českého umu požadovat a vymáhat Smluvní Pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky ve výši 300 Kč. Pokuta za poskytnutí služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi naúčtována při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si Český um vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

V případě zrušení objednávky z důvodu zpožděného doručení objednávky není dotčeno právo Českého umu požadovat a vymáhat Smluvní pokutu, a to v případě, že se bude jednat o zpoždění do 3 hodin.

V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená kauce Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Zboží).

IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Český um prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 občanského zákoníku.

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží, a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za Český um předala, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Českému umu telefonicky nebo prostřednictvím stránky nakupztrhu.cz a zaslat Zboží na své náklady na adresu Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6. Při odstoupení od Smlouvy může Zákazník také využít vzorový formulář.

Pro vyloučení veškerých pochybností Český um v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhajícího rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina, pečivo nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží dodaného v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá Českému umu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi zákazníkem a spolkem Český um uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout Českého umu, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo je u Zboží jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u Českého umu. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese Dejvická 306/9, Praha 6. Český um tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží nemusí být ze strany Českého umu jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. zjevná záměna dodané potraviny nebo při poškození ochranného obalu), a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Český um dále informuje Zákazníka, že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Českého umu za vady může upravit reklamační řád Českého umu.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad. Datem potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi v jeho osobním účtu na nakupztrhu.cz.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Český um je povinen dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední, a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně Český um.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Český um způsobil porušením své povinnosti.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, s výjimkou:

 • prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu nebo v návodu k němu připojeném nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít;
 • Zboží vadného z důvodu hmotnosti neodpovídající hmotnosti Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 20 % celkové hmotnosti daného objednaného Zboží;
 • Zboží opotřebeného obvyklým užíváním;
 • Zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
 • vady vyplývající z povahy Zboží.

Záruční doba běží od dodání Zboží Českým umem. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dopravení věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. Toto neplatí, způsobil-li vadu Český um.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Českému umu a vadné Zboží Českému umu předá nebo jej podle jeho pokynů uschová či s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Český um je povinen vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Český um zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Český um nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Český um nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Český um nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

V. Cena Zboží a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny vč. haléřů je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu.

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány PayGO;
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu kurýrovi při převzetí Zboží;
 • hotově kurýrovi při převzetí Zboží;
 • jiným způsobem dle aktuální nabídky stránky nakupztrhu.cz.

Ceny Zboží uvedené na nakupztrhu.cz jsou uvedeny bez DPH. Český um není plátce DPH.

Pro vyloučení pochybnosti Český um prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží. Platba bezhotovostně platební kartou. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Český um není povinen Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat dříve, než bude cena za Zboží Zákazníkem uhrazena.

Na zaplacení ceny Zboží se použije stržená částka a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého zaplatil; nedoplatek související s případnou odchylkou váhy Zboží u Zboží objednávaného na váhu Zákazník nedoplácí. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Má-li Zákazník v úmyslu využít k úhradě ceny Zboží platební systém GoPay (internetovou platební bránu) provozovaný společností GoPay s.r.o., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém GoPay je provozován výhradně společnosti GoPay s.r.o., Český um proto nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

Platba hotově kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží.

Platba bezhotovostně platební kartou na místě kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu platební kartou kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Jakmile Zákazník uhradí zboží nabízené na nakupztrhu.cz, Český um doručí Zákazníkovi společně s objednávkou účtenku vystavenou v souladu se zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Český um vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Zákazníka nebo bude tento ke stažení na Zákazníkově profilu na nakupztrhu.cz.

Při Objednávce Zboží na váhu si Český um vyhrazuje právo dodat Zboží s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k hmotnosti požadované Zákazníkem v Objednávce. Případný přeplatek z důvodu nižší hmotnosti se Zákazníkovi vrací zpět na bankovní účet, ze kterého platil cenu Zboží z Objednávky.

V případě, že Zákazník objedná určitý počet kusů Zboží (např. kusové ovoce či uzeniny), u nějž je cena na nakupztrhu.cz jinak určena dle jeho hmotnosti, dodá Český um požadovaný počet kusů Zboží. Cena Zboží bude pak bez ohledu na jeho množství určena podle jeho hmotnosti a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého byla cena zaplacena.

VI. Odpovědnost a záruky

Český um nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoliv jiné následky vzniklé Zákazníkovi v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jímž nakupztrhu.cz využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Český um nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí ani za výpadky nakupztrhu.cz způsobené přerušením přívodu el. energie nebo jinými technickými problémy.

Český um nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod webového rozhraní nakupztrhu.cz. Český um nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránky nakupztrhu.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nakupztrhu.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Český um neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od Českého umu, a to zejména provozovatelů platebních systémů uvedených v čl. V. těchto VOP nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoliv následky jejich jednání či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a možnosti dodavatelů a Český um dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoliv důvodů na straně Českého umu vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, které uvede v Objednávce jako kontaktní.

Český um také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost, a to především ust. § 2924 občanského zákoníku.

VII. Alkoholické nápoje

Alkoholické nápoje smějí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Český um je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

VIII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící nakupztrhu.cz (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v účinném znění. Zákazník se zavazuje, že bude používat nakupztrhu.cz výhradně pro svou potřebu a že nebude vykonávat žádnou činnost, jež by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah nakupztrhu.cz.

Přístup a užití webových stránek nakupztrhu.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat webové rozhraní nakupztrhu.cz způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz nakupztrhu.cz. Nakupztrhu.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků Českého umu, a výhradně v souladu s účelovým určením nakupztrhu.cz.

Zákazník užívá nakupztrhu.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Stránky nakupztrhu.cz jsou pouze ilustrativní.

Český um neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na nakupztrhu.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry či ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající nakupztrhu.cz ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Český um si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k nakupztrhu.cz.

Český um není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.


IX. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

O tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jak dlouhou dobu, za jakých okolností vám můžeme zasílat obchodní sdělení, a další nezbytné informace o ochraně vašich osobních údajů se můžete dočíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů.


X. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


IX. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím stránky nakupztrhu.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla spolku Český um.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Český um je oprávněn k této činnosti na základě svých stanov a živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Český um je oprávněn prodej Zboží nebo služeb na nakupztrhu.cz kdykoliv ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Český um jsou uvedeny na webových stránkách nakupztrhu.cz. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: weber@ceskum.cz, telefonní číslo: 602 893 049. Jakékoliv dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na e-mailové adrese weber@ceskum.cz.

Český um s.r.o., Skalka u Doks 51, 472 01 Doksy zasílací adresa: Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 IČO: 03180522